СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ – ISO 50001

Global Cert е официален представител на международната организация RIGCERT за оценка на съответствието на системи за управление.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ – ISO 50001

Нарастващото внимание към по-ефективно управление на енергията, при което се намаляват отпадъците и се оптимизира потреблението, доведе до установяването на множество стандарти на национално и международно ниво. По-специално стандартът ISO 50001 е новият международен стандарт за управление на енергията, който предоставя необходимите насоки, за да бъдат фирмите в съответствие с изискванията за намаляване на емисиите на CO2.

Системата за управление на енергията предлага системен подход за наблюдение и намаляване на потреблението на енергия при всякакъв вид дейност. Стандартът изисква насърчаване на енергийната ефективност да бъде разгледано по цялата верига на доставчиците на организацията.

Въз основа на цикъла „Планиране-Изпълнение-Проверка-Действие“, ISO 50001 установява редица изисквания за прилагане на енергийните политики с цел намаляване потреблението на енергия, планиране и проверка на мерките за спестявания, непрекъснат контрол и мониторинг с цел подобряване.

Предимствата:

Една система за управление на енергията дава  добри резултати  на тези организации, които възнамеряват да контролират и управляват енергийните си аспекти в реално време, като:

  • гарантира спазването на всички нормативни и регулаторни изисквания;
  • намалява потреблението и разходите, свързани с консумацията на енергия;
  • внедрява системен подход при определянето на енергийните цели чрез  подходящи инструменти за тяхното постигане; 
  • развива  своята екологична репутация, засилва отчетността в областта на енергийното управление и енергийната ефективност.

Ако се интересувате от сертификация, моля, свържете се с нас на office@globalcertbg.com.