СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА БОРБА С ПОДКУПВАНЕТО. ИЗИСКВАНИЯ С УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ – ISO 37001

Global Cert е официален представител на международната организация RIGCERT за оценка на съответствието на системи за управление.

ISO 37001 СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА БОРБА С ПОДКУПВАНЕТО. ИЗИСКВАНИЯ С УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ.

ISO 37001 е първият международен стандарт за системи за управление, създаден въз основа на най-добрите международни практики, с цел намаляване на рисковете и разходите, свързани с възможни корупционни практики. Той е насочен към публични и частни организации от всякакъв размер или характер и представлява гъвкав инструмент, включващ прилагането на системен подход за предотвратяване и борба с корупцията.
Системата за управление за борба с подкупването може да бъде създадена като самостоятелна система или като част от интегрирана система. Всъщност Структурата на високо ниво, използвана за формулиране на изискванията на ISO 37001 и също приложима към ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001, улеснява интегрирания подход с други системи, като качество, околна среда и здраве и безопасност при работа. 

ISO 37001 помага да се предотвратят, идентифицират и управляват ситуации на подкуп (независимо дали са активни или пасивни) с участието на организацията, нейния персонал и нейните бизнес партньори, като насърчава редица мерки и контрол и предоставя насоки как да се прилагат. Стандартът определя набор от изисквания, свързани със следното:

 • Анализ на контекста на организацията (вътрешен и външен) и изискванията на заинтересованите страни;
 • Оценка на риска: идентифициране на рискове от подкупване, определяне на нивата и тяхното въздействие, проверка на ефективността на предприетите мерки;
 • Определяне на политика и цели за борба с подкупите;
 • Извършване на подходящ финансов и нефинансов контрол и надлежна проверка;
 • Обучение и комуникация;
 • Система за подаване на сигнали;
 • Отчитане, наблюдение, анализ и преглед;
 • Непрекъснати подобрения;

Предимствата на сертифицирането по ISO 37001

Сертифицирането по ISO 37001 дава възможност на публични и частни сектори, които са решили да въведат организационно системата, насочена към предотвратяване и борба с подкупването, да проверяват и утвърждават системата си от независим, международно признат орган, като по този начин предоставят доказателства за своята ангажираност. Основните предимства на сертифицирането по ISO 37001 са, както следва:

 • Спазване на законодателството: прилагането на система за управление по ISO 37001 дава възможност за идентифициране и наблюдение на законовите изисквания и приемане на системен подход, насочен към спазването на закона, в рамките на предотвратяване и борба с подкупването;
 • Етика и иновации: въвеждането на система за предотвратяване и борба с подкупа в съответствие със стандарт, основан на най-добрите международни практики, чиято стойност е призната по света, означава да се направи етичен и иновативен избор;
 • Конкурентоспособност: Сертифицирането по ISO 37001 е отличителна черта на пазара, включително в очите на клиентите и заинтересованите страни и е възможно да е допълнително изискване при процедурите за одобрение на търгове и доставчици;
 • Управленски: внедряването  на система за управление по изискванията на  ISO 37001 предоставя доказателства за съществуването на подходяща система за предотвратяване на рискове, свързани с подкупването;
 • Намаляване на риска от санкции: прилагането и сертифицирането на система за управление на подкупването свидетелства за усърден организационен избор, насочен към предотвратяване на корупцията, и следователно може да помогне за намаляване на риска от налагане на санкции на вашия бизнес;
 • Икономически: повишената ефективност на инструментите за борба с подкупването намалява риска от разходи и негативните последици като цяло, свързани с корупцията;
 • Имидж: сертифицирането на системата за управление за борба с  подкупването на организацията добавя стойност към процеса, който е предприел, и е ефективно средство за комуникация на нейните политики,  потвърждава ангажимента си да даде положителен принос за създаването на пазар, свободен от подкупни практики;

Ако се интересувате от сертификация, моля, свържете се с нас на office@globalcertbg.com.