СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – ISO 14001

Global Cert е официален представител на международната организация RIGCERT за оценка на съответствието на системи за управление.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ISO 14001 е международен доброволен стандарт, приложим за всички видове компании, който определя изискванията за  ефективно разработена и внедрена  система за управление на околната среда.

Сертифицирането по ISO 14001 демонстрира конкретен ангажимент на компаниите за минимизиране въздействието върху околната среда на процесите, продуктите и услугите и декларира  надеждността на прилаганата система за управление на околната среда.

Целта на системата за управление на околната среда е да идентифицира основните аспекти на околната среда на компанията, да ги държат под контрол, да координира всички дейности във връзка с въздействие им върху околната среда и да разпределя специфични отговорности. Така екологичните проблеми стават неразделна част от управлението на компанията. Следователно всяка компания определя доброволни цели, както във всяка друга област, постигането на които се контролира от самата компания. По този начин организациите  носят лична отговорност към превантивен подход в опазването на околната среда.

Предимствата:

  • Намаляване разходите, свързани с екологичните аспекти;
  • Намаляване на рисковете за околната среда;
  • Решаване проблема със съответствието с нормативните изисквания свързани с околната среда;
  • Подобрява конкурентноспособността и имиджа на организацията;

Ако от една страна поставим „екологичните“ предимства като намаляване на въздействията (напр. отпадъци, емисии), намаляване на риска от злополуки и по-добро съответствие  при спазване на нормативните изисквания,  а от друга страна  по-малка вероятност  от съдебни спорове и глоби от ИАОСВ. Заедно със спестяването на суровини, енергия или намаляването на отпадъците ще постигнем значително положително въздействие върху разходите за доставка на суровини и материали  и изхвърляне на отпадъците.

И накрая, външните „стратегическите“ предимства, като създаване на социално отговорна фирма  за обществеността и клиентите, с добри пазарните възможности, улеснен  достъп до публични финансирания, така и вътрешни, като подобряване на ефективност и мотивация и участие на служителите.

Ако се интересувате от сертификация, моля, свържете се с нас на office@globalcertbg.com.