ISO 35001 УПРАВЛЕНИЕ НА БИОРИСКА ЗА ЛАБОРАТОРИИ И ДРУГИ СВЪРЗАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Global Cert е официален представител на международната организация RIGCERT за оценка на съответствието на системи за управление.

ISO 35001 УПРАВЛЕНИЕ НА БИОРИСКА ЗА ЛАБОРАТОРИИ И ДРУГИ СВЪРЗАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Това е първи международен стандарт за управление на биорисковете.

Стандартът спомага за ефективното управление на риска от биологични опасни материали, което би довело до намаляване въздействието върху околната среда   и вероятността от злополуки, и по-ефективно използване на времето и други ресурси.

От диагностициране на заболявания до фармацевтични и научни изследвания, боравенето с биологични материали в лаборатории и другаде е от съществено значение за много индустрии, но не е без опасности, следователно такива материали трябва да се обработват по строги начини, устойчиви на риск. Системата за управление на биологичните рискове е ключова стъпка към това, тъй като дава възможност на организацията ефективно да идентифицира, контролира и управлява рисковете за биологичната безопасност или биологичната сигурност, свързани с нейната дейност.

ISO 35001, Стандартът за управление на биориска за лаборатории и други свързани организации, е първият международен стандарт за система за управление на биорисковете. Той определя изискванията и насоките за лаборатории или всяка друга организация, която работи с биологични агенти за контрол и намаляване на всички рискове, свързани с тяхната употреба.

Стандартът ISO 35001 е първият, който предоставят най-добрите международни практики и е разпознаваем навсякъде.

ISO 35001 е разработен от Техническия комитет по ISO ISO / TC 212, Клинични лабораторни изследвания и in vitro системи за диагностично тестване.

Ако се интересувате от сертификация, моля, свържете се с нас на office@globalcertbg.com.