За нас

Global Cert е официален представител на международната организация RIGCERT за оценка на съответствието на системи за управление.

Global Cert е официален представител на международната организация  RIGCERT за оценка на съответствието на системи за управление.


ГЛОБЪЛ СЕРТ ЕООД е официален представител на органа за оценка на съответствието на системи за управление- RIGCERT, акредитиран от Гръцкия национален орган по акредитация (ESYD) за сертифициране на системи за управление. Повече информация за акредитация може да бъда намерена на уебсайта на ESYD, който е един от основателите на EA (Европейска акредитация), член на IAF (Международен форум за акредитация) и подписал всички съответни MLAs (Многостранни споразумения).   

Global Cert е водещ доставчик в сферата на акредитираните сертификационни услуги, свързани  със сертификация на системи за управление по изисканията на следните стандарти:

    • ISO 9001

    • ISO 14001

    • ISO 45001/OHSAS 18001

    • ISO / IEC 27001

    • ISO 22301

    • ISO 39001

    • ISO 37001

    • ISO / IEC 20000-1

    • ISO 50001

    • ISO 13009: 2015

    • ISO 17100


Дружеството разполага с добър екип от специалисти, които да удовлетворяват  изискванията на широкия кръг от клиенти. Всеки отделен член на екипа е подбран подходящо благодарение на знания, компетентност и опит в избраните от тях области за одитиране.

Global Cert вярва, че  голяма част от сертификационната дейност е свързана с ефективната комуникация с клиентите, поради тази причина Мениджърите за връзка с клиентите  в офиса на дружеството  са готови да удовлетворят  и най претенциозните изисквания.

Global Cert предоставя   и богат набор от национално признати обучения с акцент върху управление  на качество, безопасност и здраве при работа, околна среда, оценка на риска и умения свързани с провеждане на вътрешни одити.

НАШАТА ФИЛОСОФИЯ – Никога не спирайте да се подобрявате.